Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Van Sambeeck Tenten Verhuur

Onderstaande voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van materialen van Van Sambeeck Tenten Verhuur, gevestigd op de Boevenheuvel 14 te Eersel (nader te noemen als ‘Verhuurder’) aan diens cliënten (nader te noemen als ‘Huurder’).

Deze algemene voorwaarden worden geacht bekend te zijn bij de buurder en zonder enig voorbehoud door huurder te worden aanvaars, tenzij uit andere schriftelijke stukken blijkt dat hier met wederzijds akkoord van is afgeweken.

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • verhuurder: Van Sambeeck Tenten Verhuur;
 • huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die huurt;
 • schriftelijk: in geschrift of elektronisch;
 • materialen: de materialen die worden verhuurd.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen de huurder en verhuurder worden gesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3 – Aanbod en overeenkomst

 1. Alle offertes door de verhuurder zijn vrijblijvend, onder voorbehoud en op basis van beschikbaarheid.
 2. Alle offertes van de verhuurder moeten worden gezien als uitnodigingen aan de potentiële huurder tot het doen van een aanbod. Zij binden de huurder niet, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald. De aan de huurder gegeven order geldt als aanbod, die pas na schriftelijke bevestiging van de kant van de verhuurder (de zogenaamde

orderbevestiging) als aanvaard kan worden beschouwd. In dat geval is de overeenkomst tot stand gekomen en is deze bindend.

 1. Mondelinge afspraken worden door de verhuurder schriftelijk vastgelegd.
 2. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de overeenkomst is vermeld.

Artikel 4 – Prijzen

 1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en aan de prijzen getoond op de website kunnen geen rechten worden ontleend.
 2. De getoonde huurprijzen zijn per dag, voor tenten en vloeren geldt een prijs per week.
 3. In onderstaande gevallen worden er extra (bijkomende) kosten doorberekend naar de huurder:

o indien de locatie voor transport niet goed bereikbaar is;
o indien de materialen niet binnen een straal van ± 20 meter van de losplaats geleverd moeten worden;
o indien de materialen niet op de begane grond (ook rekening houdend met trapjes e.d.) geleverd moeten worden; o indien er parkeerkosten gelden.

 1. De huurder draagt zorg voor eten / drinken tijdens de eventuele op- en afbouw evenals ten tijde van het evenement voor de aanwezige medewerkers. Eventuele kosten die de verhuurder hiervoor maakt, worden achteraf in rekening gebracht bij de huurder.

Artikel 5 – Transportkosten

 1. Transportkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht. De kosten bedragen € 0,85 per gereden kilometer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Zelf ophalen en/of terugbrengen van de materialen door de huurder is mogelijk, mits schriftelijk overeengekomen.

Artikel 6 – Legitimatie

Zodra de huurder de gehuurde materialen ophaalt of de verhuurder de materialen bezorgt, dient de huurder zich te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). De verhuurder krijgt toestemming om een kopie te kunnen maken van het legitimatiebewijs.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

 1. De huurder kan de verhuurder niet aansprakelijk stellen voor schades ontstaan door of ten gevolg van gehuurde materialen.
 2. Voor schade die de huurder aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde materialen veroorzaakt, is de

verhuurder in beginsel niet aansprakelijk. De huurder zal de verhuurder ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

 1. De huurder is zelf aansprakelijk voor alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het verhuurde door

hem dan wel door derden.

 1. Het verkeerd gebruik van de materialen door onkunde, regen of andere slechte (weers-) omstandigheden zal geheel op risico van

de huurder geschieden. Alle eventuele kosten die voortvloeien uit een geleden schade zullen worden verhaald op de huurder.

Artikel 8 – Betaling

 1. Contante betalingen gaarne bij retourneren van de gehuurde artikelen. Op factuur na afloop betalen is ook mogelijk.
 2. De betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. De huurder is in gebreke onmiddellijk na het verstrijken van de genoemde betalingstermijn; de verhuurder behoeft dien

tengevolge geen aanmaning te versturen om de huurder in gebreke te stellen.

 1. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten, inclusief de incassokosten, door de verhuurder gemaakt, komen ten laste

van de nalatige huurder. De door de verhuurder in verband met de inning van de huurprijs (inclusief de rente) ingeroepen

rechtskundige hulp komt eveneens geheel voor rekening van de huurder.

 1. Vorderingen worden uit handen gegeven aan een deurwaardersbureau

Artikel 9 – Waarborgsom

1. De verhuurder kan de huurder verplichten tot het betalen van een waarborgsom. De waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de opgegeven huurperiode en de waarde van het gehuurde. Indien de huurder verlenging van de overeenkomst wenst, dient de huurder uiterlijk op de dag van de verlenging een nieuwe waarborgsom te storten. De
waarborgsom dient door de huurder te worden voldaan voorafgaand aan de huur van de materialen, bij het ophalen of afleveren vandematerialen. Indiendehuurdereenwaarborgsomniettijdigbetaalt,kanverhuurderdeovereenkomsteenzijdigbeëindigen, onverminderd het recht van verhuurder op schadevergoeding.

2.      De waarborgsom mag door de huurder niet beschouwd worden als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom.

3.      De betaalde waarborgsom wordt verrekend met de uiteindelijke factuur.

4.      De verhuurder mag in plaats van of bovenop een waarborgsom de huurder ook verplichten om een schriftelijk bewijs te overhandigen waaruit de kredietwaardigheid van de huurder blijkt.

Artikel 10 – Huurperiode

Artikel 11 – Verplichtingen huurder

 1. Afspraken over het eerder terugbrengen van de gehuurde materialen binnen de overeengekomen huurperiode zijn vrijblijvend.
 2. Als de gehuurde goederen niet terstond na het verstrijken van de huurtermijn bij verhuurder worden teruggebracht, verkeert de huurder van rechtswege in verzuim. De huurder is alsdan een schadevergoeding aan verhuurder verschuldigd, deze schadevergoeding bestaat uit tweemaal de huurprijs voor iedere dag dat de huurder nalaat om het goed na het verstrijken van

opgenoemde termijn van verhuurder te retourneren.

 1. De huurder kan nooit eigenaar van het gehuurde goed worden. Indien de huurder zich opzettelijk het gehuurde goed toe-eigent

is er sprake van verduistering van het gehuurde goed. De huurovereenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van de gehuurde goederen aan verhuurder niet verlengd, hoewel het risico volledig bij de huurder blijft.

 1. Alle geleende materialen behoren in de oorspronkelijke staat terug te keren.
 2. De huurder wordt geacht de gehuurde materialen overeenkomstig de meegeleverde gebruiks- en/of de

bedieningsvoorschriften/voorwaarden te gebruiken of te hanteren.

 1. Manco of beschadigde materialen worden, ook bij de juiste naleving van de gebruiks- of bedieningsvoorschriften/voorwaarden,

tegen vervangingswaarde of reparatiekosten in rekening gebracht.

 1. De huurder dient voor eigen rekening en risico te beschikken over:

o het terrein/de ruimte waar het gehuurde dient te worden geplaatst;
o voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van het gehuurde;
o aansluitmogelijkheden voor het gehuurde, zoals elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water

en andere voor de uitvoering van het gehuurde benodigde energie. o benodigde vergunningen en/of ontheffingen.

 1. Alle materialen worden spoelzuiver (geldt voor servies, bestek en glaswerk) of schoon (geldt voor alle overige materialen) retour terugverwacht, tenzij anders afgesproken. Zo niet, dan worden schoonmaakkosten in rekening gebracht.
 2. Indien de opdracht inclusief bedienend personeel betreft, dan zorgt het personeel ervoor dat het servies, bestek en glaswerk spoelzuiver retour komen.
 3. Het linnengoed dient altijd ongewassen retour gegeven te worden; als het nat is dient het te worden uitgehangen om weervorming te voorkomen. Brandgaatjes, kaarsvet, schimmel of andere vlekken die er niet uit gaan is schade en schade wordt in rekening gebracht.
 4. Het is de huurder niet toegestaan om de gehuurde materialen te verhuren aan derden, tenzij dit met de verhuurder besproken is.

Artikel 12 – Annulering

 1. Orders kunnen kosteloos worden geannuleerd tot 14 dagen voor leverdatum, daarna wordt er bij annulering 25% van het factuurbedrag in rekening gebracht.
 2. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgend kalenderdag.

Artikel 13 – Schade en gebreken

De huurder dient de materialen direct bij ontvangst te controleren op enige beschadiging dan wel het niet schoon zijn. De huurder dient eventuele gebreken direct te melden aan de verhuurder. Vanaf het in gebruik nemen van de materialen verliest de huurder het recht op reclameren.

Artikel 14 – Overmacht

 1. In geval van overmacht, waardoor de verhuurder haar leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen, is de verhuurder gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten.
 2. In geval van overmacht kan de huurder de verhuurder niet tot schadevergoeding aanspreken.
 3. Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid buiten de macht van de verhuurder van dien aard is dat naleving van de

overeenkomst in redelijkheid niet van de verhuurder kan worden gevergd.

 1. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot,

natuurrampen, epidemieën, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf van de verhuurder, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheid-) instanties.

Artikel 15 – Ontbinding

Artikel 16 – Klachten en geschillen

 1. Indien de huurder met enige verplichting in gebreke blijft, is de verhuurder bevoegd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.
 2. Onder enige verplichting wordt verstaan: elke verplichting van de huurder behorende tot de huurovereenkomst, de algemene voorwaarden en de eventueel bij de gehuurde materialen behorende gebruiks- en/of de bedieningsvoorschriften/voorwaarden.
 3. Indien de huurovereenkomst eindigt op grond van het in lid 1 van dit artikel bepaalde, is de verhuurder gerechtigd bij wege van gefixeerde schadevergoeding als winstderving te vorderen een bedrag gelijk aan de resterende huurtermijnen welke vervallen zouden zijn tot aan het einde van de huurovereenkomst, onverminderd het recht van de verhuurder op verdere

schadevergoeding.

 1. Klachten aan de kant van de huurder of de verhuurder ten aanzien van elkaar worden schriftelijk aan elkaar kenbaar gemaakt. Beide partijen beogen een bevredigende afwerking van de klacht.
Artikel 17 – Toepasselijk recht

Op de door de verhuurder gedane offertes en op alle door de verhuurder aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van

toepassing.

Tenten

Bij het huren van een tent gaan wij ervan uit dat er bij de op- en afbouw geen obstakels aanwezig zijn (denk hierbij aan bomen, stoelen, tafels etc.) en dat de ondergrond vlak is. Ook moet de huurder bij het meten van ruimte (waar de overkapping moet komen te staan) rekening houden met obstakels die aan de muren/daken zijn bevestigd. Denk hierbij aan luifels, lampen, dakgoten etc. Neem te allen tijde een marge van 0,5 m op de afmeting van de ruimte waar de tent geplaatst moet worden (bijvoorbeeld bij een overkapping van 4 meter x 4 meter; moet de ruimte 4,5 meter x 4,5 meter zijn).

Bij extreme weersomstandigheden worden er door ons geen tenten meer geplaatst of geleverd!
In sommige gevallen adviseren of verplichten wij bij het huren van een tent betonblokken. Dit is afhankelijk van de weersomstandigheden of de locatie waar de tent dient te staan.
Geen afgevende materialen (bijvoorbeeld crêpepapier) op of aan het tentzeil bevestigen en geen verlichting tegen het zeil hangen in verband met de brandveiligheid.
Zet warmtelampen, terrasverwarmers, heaters altijd in het midden van de overkapping in verband met de brandveiligheid.

Alu-hallen, spantenten en pagodetenten

De plaats moet goed te bereiken zijn met vrachtauto en terreinheftruck. De plaatsing van de tent moet binnen een straal van 20 meter zijn van de losplaats en moet goed te bereiken zijn. De ondergrond moet vlak zijn, geen bomen of obstakels waar de tent komt te staan en rondom de tent minimaal een halve meter ruimte. Voor verankering van de tent moeten we pinnen van ongeveer 0,8 meter tot 1 meter in de grond kunnen slaan. Let op: de huurder moet aangeven waar eventueel kabels of leidingen liggen en het is geheel voor risico van de huurder mocht er evt. door het verankeren schade ontstaan.

 

0